ABBREVIATIONS

در این بخش مخفف های کاربردی در زبان انگلیسی ارائه شده است.

در بروز رسانی محتوا دسته بندی های دیگری به این صفحه افزوده خواهد شد.